Strona wykorzystuje pliki cookies, je艣li wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookies, zostan膮 one zapisane w pami臋ci twojej przegl膮darki. Wi臋cej informacji na stronie polityki prywatno艣ci !

Co to jest RODO

25 maja 2018 wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporz膮dzeniem o Ochronie Danych Osobowych (鈥濺ODO鈥). Celem RODO jest zapewnienie bezpiecze艅stwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie
do istniej膮cych zagro偶e艅 i form ich przetwarzania.
HUTA 艁AB臉DY S.A. przetwarza Pa艅stwa dane osobowe w celu realizacji um贸w, zlece艅, wykonywania zobowi膮za艅 prawnych. 
Dok艂adamy stara艅, aby ilo艣膰 zbieranych od Pa艅stwa danych osobowych by艂a adekwatna do celu przetwarzania, a sam proces przebiega艂 zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos贸b przejrzysty przy jednoczesnym zapewnieniu integralno艣ci i poufno艣膰 Pa艅stwa danych.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 

Informacja dla os贸b kontaktowych po stronie kontrahent贸w lub upowa偶nionych przez takie podmioty do reprezentowania ich przed Hut膮

HUTA 艁AB臉DY S.A. dok艂ada stara艅 aby w ka偶dej sytuacji realizowa膰 obowi膮zek informacyjny wzgl臋dem os贸b kt贸rych dane przetwarza jako administrator. W przypadku zbierania danych osobowych bezpo艣rednio od osoby kt贸rej one dotycz膮, HUTA przekazuje niezb臋dne informacje, o kt贸rych mowa w art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w momencie zbierania tych danych.

HUTA dok艂ada tak偶e stara艅 aby w sytuacjach w kt贸rych dane nie s膮 zbierane bezpo艣rednio od osoby fizycznej kt贸rej one dotycz膮, ale od innego podmiotu, tak偶e przekazywa膰 osobom, kt贸rych dane s膮 przetwarzane niezb臋dne informacje zgodnie z art. 14 RODO. Informacje te s膮 w miar臋 mo偶liwo艣ci przekazywane niezw艂ocznie po pozyskaniu danych lub przy pierwszym kontakcie z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮.

Realizuj膮c powy偶sze obowi膮zki informujemy, 偶e:

 1. Administratorem danych osobowych jest HUTA 艁AB臉DY S.A. z siedzib膮 w Gliwicach ul. Anny Jagiellonki 45, zwana dalej HUT膭. Z administratorem mo偶na si臋 skontaktowa膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:
  1. listownie na adres HUTA 艁AB臉DY S.A., ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice;
  2. za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
 2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na si臋 skontaktowa膰 poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript. lub pisemnie: HUTA 艁AB臉DY S.A., ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice. Z Inspektorem Ochrony Danych mo偶na si臋 kontaktowa膰 we wszystkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane os贸b kontaktowych, pe艂nomocnik贸w lub innych os贸b dzia艂aj膮cych w imieniu kontrahenta b臋d膮 przetwarzane w celach:
  1. zawarcia, wykonania i monitorowania wykonania Umowy, w szczeg贸lno艣ci dla cel贸w identyfikacji os贸b uprawnionych do realizacji zada艅 okre艣lonych Umow膮, w tym os贸b wskazanych do kontaktu, pe艂nomocnik贸w, os贸b maj膮cych dost臋p do informacji poufnych HUTY lub innych os贸b dzia艂aj膮cych w imieniu podmiotu, z kt贸rym HUTA zawar艂a Umow臋 鈥 w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegaj膮cego na dzia艂aniach zwi膮zanych z ustaleniem warunk贸w zawarcia Umowy, u艂atwieniu komunikacji zwi膮zanej z jej wykonaniem, a tak偶e ustaleniem os贸b odpowiedzialnych za realizacj臋 i uprawnionych do kontakt贸w w ramach wykonywania Umowy oraz zapewnieniu bezpiecze艅stwa obiekt贸w i bezpiecze艅stwa informacji poufnych (tajemnicy przedsi臋biorstwa) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. archiwizacji w zakresie niezb臋dnym dla wykonania obowi膮zk贸w prawnych, w szczeg贸lno艣ci przepis贸w podatkowych, przepis贸w o rachunkowo艣ci 鈥 w celu wykonania obowi膮zku na艂o偶onego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami 鈥 w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegaj膮cego na dochodzeniu swoich praw maj膮tkowych lub niemaj膮tkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami og贸lnymi, w szczeg贸lno艣ci Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. analitycznych i statystycznych 鈥 w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegaj膮cego na analizie wynik贸w prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej, opracowywaniu strategii i prognoz oraz badaniu satysfakcji kontrahent贸w (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje nast臋puj膮ce kategorie danych: dane identyfikacyjne (takie jak imi臋 i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko s艂u偶bowe, a w odniesieniu do pe艂nomocnik贸w tak偶e PESEL lub numer dokumentu to偶samo艣ci celem potwierdzenia to偶samo艣ci pe艂nomocnika), dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu), a tak偶e inne dane w zakresie przekazanym przez podmiot w imieniu kt贸rego dzia艂a dana osoba (np. znajduj膮ce si臋 na dokumencie pe艂nomocnictwa).
 5. Dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pnione innym odbiorcom danych, w tym podmiotom przetwarzaj膮cym dane osobowe na zlecenie HUTY (np. 艣wiadcz膮cym us艂ugi w zakresie wsparcia IT) przy czym takie podmioty przetwarzaj膮 dane na podstawie umowy z administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z poleceniami administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stw trzecich (poza UE/EOG).
 7. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane do czasu wype艂nienia prawnie uzasadnionych interes贸w HUTY stanowi膮cych podstaw臋 tego przetwarzania w szczeg贸lno艣ci zwi膮zanych z przedawnieniem ewentualnych roszcze艅 wynikaj膮cych z umowy zawartej pomi臋dzy HUT膭, a podmiotem kt贸ry przekaza艂 dane.
 8. Przys艂uguje Pani/Panu prawo dost臋pu do tre艣ci danych oraz prawo 偶膮dania ich sprostowania, ich usuni臋cia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby, kt贸rej dotycz膮 dane administrator dostarcza kopi臋 danych podlegaj膮cych przetwarzaniu. W zakresie, w jakim podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest przes艂anka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie kt贸rej dotycz膮 dane przys艂uguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. W celu skorzystania z powy偶szych praw nale偶y skontaktowa膰 si臋 z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane s膮 powy偶ej. Osobie, kt贸rej dotycz膮 dane przys艂uguje te偶 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych osobowych, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe os贸b kontaktowych, reprezentant贸w, pe艂nomocnik贸w lub innych os贸b wskazywanych jako osoby upowa偶nione do dokonywania okre艣lonych czynno艣ci s膮 udost臋pnione HUCIE przez podmioty wskazuj膮ce te osoby jako osoby kontaktowe lub upowa偶nione do dzia艂ania w ich mieniu.
 

Administrator Danych i Inspektor ochrony danych osobowych

Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest HUTA 艁AB臉DY S.A. z siedzib膮
w Gliwicach (44-109) przy ul. Anny Jagiellonki 45 (dalej r贸wnie偶 jako: 鈥濧dministrator鈥). 

Mo偶na si臋 z nami skontaktowa膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

 1. listownie na adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice;
 2. za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
 3. osobi艣cie w godzinach pracy do Dzia艂u Obs艂ugi Zarz膮du.

W Hucie 艁ab臋dy S.A. zosta艂 powo艂any Inspektor ochrony danych osobowych. Kontakt z nim jest mo偶liwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript..

 

Cele i podstawy przetwarzania

B臋dziemy przetwarza膰 Pa艅stwa dane osobowe:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu rozpatrywania skarg i reklamacji 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w celu realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci prawa podatkowego przepis贸w o rachunkowo艣ci oraz przepis贸w Ksh 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. w celach analitycznych i statystycznych 鈥 podstaw膮 przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) przy czym, uzasadnionym interesem HUTY 艁AB臉DY S.A. jest analiza wynik贸w prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej, opracowywanie strategii i prognoz oraz badanie satysfakcji kontrahent贸w;
 5. w celu zapewnienia komunikacji pomi臋dzy Stronami 鈥 podstaw膮 przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 6. w celu prowadzenia dzia艂a艅 marketingowych w艂asnych produkt贸w i us艂ug bez wykorzystania 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie dzia艂a艅 promuj膮cych prowadzon膮 przez HUT臉 艁AB臉DY S.A. dzia艂alno艣膰;
 7. w przypadku wyra偶enia przez Pani膮/Pana zgody, w celu prowadzenia dzia艂a艅 marketingowych w艂asnych produkt贸w i us艂ug z wykorzystaniem 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej,
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i przepis贸w innych ustaw wymagaj膮cych zgody na takie dzia艂ania;
 8. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu HUTY 艁AB臉DY S.A., polegaj膮cego
  na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszcze艅 lub obronie przez roszczeniami 鈥 podstaw膮 przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 

Odbiorcy danych

Pa艅stwa dane osobowe mog膮 zosta膰 udost臋pnione:

 1. podmiotom przetwarzaj膮cym, w zwi膮zku z realizacj膮 zawartych przez nas um贸w, w ramach kt贸rych zosta艂o im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom system贸w informatycznych i us艂ug IT;
 2. podmiotom, kt贸rym udost臋pniamy dane osobowe niezb臋dne do 艣wiadczenia us艂ug na nasz膮 rzecz;
 3. na podstawie zawieranych um贸w, np. bankom w zakresie realizacji p艂atno艣ci;
 4. podmiotom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 pocztow膮 lub kuriersk膮;
 5. organom pa艅stwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych
  na podstawie przepis贸w prawa.
 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe b臋d膮 przechowywane w formie umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 osoby,
kt贸rej dane dotycz膮, przez okres nie d艂u偶szy, ni偶 jest do niezb臋dne celem:

 • wykonania umowy/um贸w 鈥 do momentu ich rozwi膮zania b膮d藕 wyga艣ni臋cia;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 鈥 do momentu przedawnienia roszcze艅;
 • wype艂nienia ci膮偶膮cych obowi膮zk贸w prawnych 鈥 do momentu wyga艣ni臋cia obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Pa艅stwa zgody, do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciw w zale偶no艣ci, kt贸re ze zdarze艅 nast膮pi jako pierwsze.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przys艂uguje Pa艅stwu prawo do:

 1. dost臋pu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usuni臋cia danych osobowych
 4. przenoszenia danych, obejmuj膮ce prawo do otrzymania danych i przes艂ania ich innemu administratorowi lub do 偶膮dania, w razie mo偶liwo艣ci technicznych, przes艂ania tych danych bezpo艣rednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane s膮 w spos贸b zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyra偶onej zgody);
 5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem (o ile przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie zgody).

Przys艂uguje Pa艅stwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, je偶eli uznaj膮 Pa艅stwo, 偶e przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych odbywa si臋 niezgodnie
z prawem.

 

Przetwarzanie danych osobowych w spos贸b zautomatyzowany

Pa艅stwa dane osobowe nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten spos贸b, 偶e w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mog艂yby wobec Pa艅stwa zapada膰 jakiekolwiek decyzje lub mia艂yby by膰 powodowane inne skutki prawne.

 

Informacja o wymogu podania danych 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy jest to niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze, obowi膮zek podania danych jest wymogiem ustawowym. Natomiast, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy oraz do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora, obowi膮zek podania danych jest wymogiem umownym - podanie danych osobowych we wszystkich celach, o kt贸rych mowa powy偶ej, jest dobrowolne, jednak jest niezb臋dne
do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

 

Klauzula RODO dla akcjonariuszy

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY, PE艁NOMOCNIK脫W AKCJONARIUSZY 鈥濰UTY 艁AB臉DY鈥 S.A. W ZWI膭ZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, 偶e:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 鈥濰UTA 艁AB臉DY鈥 S.A.z siedzib膮 przy ul. Anny Jagiellonki 45; 44-109 Gliwice.
 2. Pani/Pana dane b臋d膮 przetwarzane:
  1. w celu realizacji stosunku prawnego pomi臋dzy sp贸艂k膮 a akcjonariuszem 鈥 przez okres przed nawi膮zaniem stosunku prawnego i na czas jego obowi膮zywania na podstawie powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa 鈥 ustawa Kodeks sp贸艂ek handlowych 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  2. w celu prowadzenia Ksi臋gi akcyjnej HUTY 艁AB臉DY S.A. 鈥 przez okres prowadzenia Ksi臋gi akcyjnej oraz po up艂ywie jej zamkni臋cia w terminie okre艣lonym ustawowo na podstawie obowi膮zku prawnego na艂o偶onego przepisami prawa 鈥 ustawa Kodeks sp贸艂ek handlowych 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  3. w celu utworzenia i prowadzenia Rejestru akcjonariuszy HUTY 艁AB臉DY S.A. 鈥 przez okres prowadzenia Rejestru oraz po up艂ywie jego zamkni臋cia w terminie okre艣lonym ustawowo na podstawie obowi膮zku prawnego na艂o偶onego przepisami prawa 鈥 ustawa Kodeks sp贸艂ek handlowych 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  4. w celu archiwizacji, w zakresie niezb臋dnym dla wykonania obowi膮zk贸w prawnych, w szczeg贸lno艣ci przepis贸w podatkowych, przepis贸w o rachunkowo艣ci, przepis贸w w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz przekazywania materia艂贸w archiwalnych do archiw贸w pa艅stwowych 鈥 przez okres wynikaj膮cy z tych przepis贸w 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami 鈥 przez czas trwania postepowa艅 i okres przedawnienia potencjalnych roszcze艅 鈥 podstaw膮 przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), gdzie uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie roszcze艅 lub obrona przed roszczeniami.
 3. W zwi膮zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przys艂uguj膮 Pani/Panu nast臋puj膮ce praw:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
  2. prawo dost臋pu do tre艣ci danych;
  3. prawo do sprostowania danych;
  4. prawo do usuni臋cia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadku woli skorzystania przez Pani膮/Pana z kt贸regokolwiek z przys艂uguj膮cych uprawnie艅 okre艣lonych powy偶ej nale偶y przes艂a膰 odpowiednie zg艂oszenie w formie pisemnej przes艂anej na adres Administratora:
  HUTA 艁AB臉DY S.A. ul. Anny Jagiellonki 45; 44-109 Gliwice lub adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.
 5. Przys艂uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych osobowych, je偶eli uzna Pani/Pan, 偶e przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezb臋dne do nabycia i realizacji praw akcjonariusza.
 7. Pani/Pana dane osobowe mog膮 zosta膰 udost臋pnione:
  1. akcjonariuszom zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Sp贸艂ek handlowych
  2. podmiotom przetwarzaj膮cym, w zwi膮zku z realizacj膮 zawartych przez nas um贸w, w ramach kt贸rych zosta艂o im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. sp贸艂ce prowadz膮cej rejestr akcjonariuszy,  dostawcom system贸w informatycznych i us艂ug IT;
  3. podmiotom, kt贸rym udost臋pniamy dane osobowe niezb臋dne do 艣wiadczenia us艂ug na nasz膮 rzecz na podstawie zawieranych um贸w, np. bankom w zakresie realizacji p艂atno艣ci,
  4. organom publicznym uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepis贸w prawa.

Grupa Kapita艂owa