Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji na stronie polityki prywatności !

Rada Nadzorcza HUTY ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gliwicach wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr 182/ VIII / 2020 Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. (dalej również jako „Spółka” o ile kontekst nie wymaga inaczej) z dnia 15.05.2020r. w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji HUTY ŁABĘDY S.A. oraz ustalenia jego zasad i trybu.

Przewidywany zakres odpowiedzialności i zadań dla osoby pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji Spółki HUTA ŁABĘDY S.A.

Przygotowanie i wdrożenie długoterminowej operacyjnej i finansowej strategii Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY prowadzącej do stabilnego wzrostu wyniku finansowego, gwarantującej przewidywalność wyników Spółki i jej wzrost w wyznaczonych kierunkach rozwoju m.in. rozwój pozycji rynkowej w segmencie rur i profili, określenie obszarów gwarantujących zwiększanie rentowności oraz wdrażanie projektów rozwojowych.

Kandydatem/kandydatką:

1. Może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełnia inne niż wymienione w lit. a) - c) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2. Nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A. i akcjonariusza dominującego,

3. Powinna być osoba:

a) posiadająca doświadczenie zawodowe w instytucjach rynku finansowego lub kapitałowego.
b) posiadająca udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu i realizacji strategii rozwoju,
c) posiadająca udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu transakcji finansowania inwestycji lub obrotu na rynkach kapitałowych.

Zgłoszenie kandydata/kandydatki musi zawierać:

1. Życiorys ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego.
2. List motywacyjny.
3. Odpisy dyplomu ukończenia szkoły wyższej, lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równoważnego.
4. Świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydata co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
5. Dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).
6. Oświadczenia zawierające w swej treści sformułowanie: „świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej i cywilnej oświadczam, że…”:

a) korzystam z pełni praw publicznych,
b) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych,
d) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony/zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
e) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
f) nie jestem zatrudniony/zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
g) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej ani zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A.,
h) moja aktywność społeczna lub zawodowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

7. Ponadto kandydat zobowiązany jest do złożenia podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
8. W przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku, oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 206).
9. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż wystawione 15 maja 2020 roku.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Rady Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach” należy składać osobiście w terminie do dnia 15 czerwca 2020 roku do godziny 14.00 w siedzibie Spółki w Dziale Obsługi Zarządu, ul. Anny Jagiellonki 45, pokój nr 105 lub 106. Za datę złożenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Spółki. Na kopercie zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko kandydata/kandydatki.

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym mogą zostać odrzucone, a zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
Podstawowe informacje o Spółce obejmujące: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Statut Spółki, sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz F01 za 2019 rok, kandydaci mogą uzyskać osobiście w siedzibie Spółki (Biuro Zarządu Spółki pok. 105 lub 106 tel. 32 234 72 29) w dni robocze, w godz. 07.00 - 14.00 począwszy od dnia następnego po publikacji niniejszego ogłoszenia do 10 czerwca 2020 roku.

Otwarcie zgłoszeń i sprawdzenie ofert pod względem formalnym nastąpi w dniu 16 czerwca 2020 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniu 24 czerwca 2020 roku od godziny 9.00.

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną z jednoczesnym przesłaniem ww. komunikatu SMS-em pod numer kontaktowy wskazany w zgłoszeniu. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem oceniana będzie w szczególności:

1. Wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3. Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
4. Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce,
5. Wiedza w zakresie:

a) oceny projektów inwestycyjnych i wdrożeniowych,
b) tworzenia modeli finansowych projektów inwestycyjnych oraz aranżowania finansowania transakcji o dużych wartościach,
c) finansów i controllingu przedsiębiorstwa,
d) dokonywania analizy rynku, trendów oraz działań zmierzających do budowania przewag konkurencyjnych i biznesowych planów rozwojowych,
e) sporządzania wycen przedsiębiorstw.

6. Proponowana przez kandydata koncepcja pełnienia stanowiska,
7. Wiedza w zakresie nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania grup kapitałowych.

Jeżeli o stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji ubiega się kandydat będący dotychczas Członkiem Zarządu HUTY ŁABĘDY S.A., przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będzie strategia rozwoju Spółki, a Rada Nadzorcza oceniając kandydata będzie brała pod uwagę dotychczasowy okres pełnienia funkcji w Zarządzie HUTY ŁABĘDY S.A. oraz osiągnięcia na zajmowanym stanowisku.

Spółka nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i wyłonienia kandydatów. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z Wiceprezesem Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji HUTY ŁABĘDY S.A. będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest HUTA ŁABĘDY S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice (dalej: „Administrator”).
2. Z Inspektorem Ochrony Danych kandydat może skontaktować się korespondencyjnie na adres Administratora lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:

a) wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, akcjonariusze HUTY ŁABĘDY SA, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5. Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:

a) niezbędny do wywiązania się przez HUTĘ ŁABĘDY SA z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
b) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Kandydat posiada prawo żądania od HUTY ŁABĘDY SA dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
9. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).
10. Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pobierz PDF 

Grupa Kapitałowa