Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji na stronie polityki prywatności !

Rada Nadzorcza HUTY ŁABĘDY S.A. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Anny Jagiellonki 45, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000076693, dalej odpowiednio „Rada Nadzorcza” albo „Spółka”) zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - tekst jednolity Dz. U. 2019. 1421 (zwana dalej „Ustawą”), uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na: 

 1. Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych HUTY ŁABĘDY S.A. w Gliwicach za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A. w Gliwicach za lata 2019 i 2020 oraz sporządzenie przez firmy audytorskie pisemnych sprawozdań z badania w rozumieniu art. 83 Ustawy.
 2. Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych trzech spółek zależnych, określonych w pkt IV poniżej za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie przez firmy audytorskie pisemnych sprawozdań z badania w rozumieniu art. 83 Ustawy. Dodatkowo w stosunku do Spółki zależnej ZEM Łabędy Sp. z o.o., przeprowadzenie badania sprawozdania i sporządzenie sprawozdania z tego badania, zgodnie z art. 44 ust. 3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

W pozostałym zakresie badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z normami badania określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. 

I. Termin przeprowadzenia badania sprawozdań i złożenia sprawozdania:

 1. Badanie jednostkowego sprawozdania Spółki i spółek zależnych za 2019 rok – luty-marzec 2020 roku (przedłożenie sprawozdania firmy audytorskiej do 06 marca 2020 roku),
 2. Badanie sprawozdania skonsolidowanego Spółki za 2019 rok - marzec 2020 roku (przedłożenie sprawozdania firmy audytorskiej do 13 marca 2020 roku),
 3. Badanie jednostkowego sprawozdania Spółki i spółek zależnych za 2020 rok – luty-marzec 2021 roku (przedłożenie sprawozdania biegłego do 8 marca 2021 roku),
 4. Badanie sprawozdania skonsolidowanego Spółki za 2020 rok - marzec 2021 roku (przedłożenie sprawozdania firmy audytorskiej do 15 marca 2021 roku).

II. Warunki przeprowadzenia badania sprawozdania:

 1. Kluczowy biegły rewident zobowiązany będzie (w wypadku takiego wniosku Spółki lub jej spółki zależnej) do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego za badanie przedmiotowych sprawozdań.
 2. Kluczowy biegły rewident zobowiązany będzie do udziału (w wypadku takiego wniosku Spółki lub jej spółki zależnej) w Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdania finansowe, o których mowa powyżej w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji w ramach wynagrodzenia przewidzianego za badanie przedmiotowych sprawozdań.
 3. W przypadku wystąpienia istotnych nieprawidłowości kluczowy biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania dla Zarządów i Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki.
 4. Badanie przedmiotowych sprawozdań winno być przeprowadzone w dwóch etapach:

a) wstępnym – na podstawie ostatnich dostępnych wyników z bieżącego roku w okresie trwającej inwentaryzacji, tak aby biegły mógł zweryfikować prawidłowość prowadzonej inwentaryzacji;

b) zasadniczym w lutym-marcu 2020 i 2021 roku.

III. Oferta powinna zawierać:

1. Informację o oferencie, w tym o:

 1. jego siedzibie i formie prowadzenia działalności oraz osobach wchodzących w skład organu zarządzającego lub kierownictwa oferenta,
 2. posiadaniu ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (dokument ubezpieczenia poświadczony za zgodność z oryginałem),
 3. wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
 4. aktualnego odpisu z rejestru sądowego firmy audytorskiej lub innego właściwego rejestru,
 5. potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (KIBR),
 6. kluczowych biegłych rewidentach mających przeprowadzać audyt jednostek Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY SA, w tym sprawozdania skonsolidowanego Huty Łabędy S.A za 2019 i 2020 r.,
 7. informację na temat ilości dni przeznaczonych do spędzenia w siedzibie jednostek podczas badania sprawozdań jednostkowych oraz skonsolidowanego przez kluczowych biegłych rewidentów,
 8. informację, czy dokumentacja rewizyjna z badania jednostkowych sprawozdań grupy kapitałowej HUTY ŁABĘDY SA, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego będzie podlegać wewnętrznej weryfikacji w podmiocie audytorskim. Jeżeli jednostka będzie wewnętrznie weryfikować rezultaty badania, to informację na temat weryfikatora, i jego kompetencji (czy jest to biegły rewident, czy asystent, doświadczenie zawodowe weryfikatora).

2. Informacje o doświadczeniu kluczowych biegłych rewidentów: 

 1. wykaz badanych przez kluczowych biegłych rewidentów podmiotów (nazwa i siedziba) w okresie ostatnich trzech lat ze wskazaniem podmiotów działających w sektorze działalności HUTY ŁABĘDY S.A. i Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A. oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa,
 2. wykaz w okresie ostatnich trzech lat badanych przez kluczowego biegłego rewidenta jednostek działających na terenie strefy ekonomicznej,
 3. wykaz w okresie ostatnich trzech lat badanych sprawozdań skonsolidowanych przez kluczowego biegłego rewidenta grupy kapitałowej,
 4. informację na temat otrzymanych referencji przez kluczowych biegłych rewidentów, a w szczególności w odniesieniu do badań sprawozdań finansowych podmiotów z branży, w której działa HUTA ŁABĘDY S.A. i Spółki Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A. oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.

3. Oświadczenie o:

 1. wyznaczeniu jednego kluczowego biegłego rewidenta tj. osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów,
 2. spełnianiu przez kluczowego biegłego rewidenta oraz biegłego rewidenta grupy ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 3. dysponowaniu przez firmę audytorską kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi właściwe przeprowadzenia badania.

4. Cenę za przeprowadzenie badania:

 1. sprawozdania finansowego HUTY ŁABĘDY S.A., cenę za badanie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A.,
 2. ceny za badanie sprawozdań finansowych dla każdej z trzech spółek zależnych HUTY ŁABĘDY S.A.

5. Powyższe ceny powinny być: 

 1. podane w złotych jako kwoty brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług),
 2. winny obejmować wszystkie koszty (rzeczowe i osobowe) jakie musi ponieść oferent w celu przeprowadzenia badań przedmiotowych sprawozdań.
 3. projekty umów o badanie sprawozdań finansowych HUTY ŁABĘDY S.A. i Spółek zależnych, o których mowa powyżej.

IV. Informacja o spółkach zależnych Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A.:

 1. ZEM Łabędy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, ul. Anny Jagiellonki 45, nr KRS 0000079400.
 2. EkoProHut Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, ul. Anny Jagiellonki 45,  nr KRS 0000150756.
 3. VENUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrzeżynie, ul. Nadmorska 15,  nr KRS: 0000139730.

V. Warunki płatności

Płatność za wszystkie przeprowadzone usługi badań przedmiotowych sprawozdań nastąpi na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury po przedstawieniu Spółce lub spółce zależnej sprawozdania firmy audytorskiej z badania każdego sprawozdania.

VI. Forma i termin składania ofert

Pisemne oferty należy w terminie do dnia 24 września 2019 roku (włącznie) składać osobiście w Biurze Zarządu Spółki (pok. 106) w siedzibie HUTY ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45, w godz. 7.30-13.30 lub przesłać pocztą na powyższy adres za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdań finansowych HUTY ŁABĘDY S.A.i spółek zależnych za lata 2019-2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A.za 2019-2020".
Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania oraz nie spełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

VII. Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 września 2019 roku w HUCIE ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45. Otwarcie ofert jest niejawne.
O wynikach wyboru audytora na badanie sprawozdania finansowego HUTY ŁABĘDY S.A w Gliwicach i spółek zależnych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A zostanie pisemnie poinformowana firma wybrana w toku przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą postępowania wyborczego.

VIII. Zastrzeżenia

Rada Nadzorcza informuje, że oferta zostanie przedstawiona do wglądu Spółce dominującej na najwyższym szczeblu.
Jednocześnie Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru wykonawcy, w każdym czasie bez podania przyczyn i bez ponoszenia w związku z taką decyzją jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Koszty sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu obciążają oferenta. Oferta nie będzie zwracana oferentowi.

IX. Udzielanie informacji dotyczących ogłoszenia

Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje drogą elektroniczną pod adresem e-mail Pana Artura Szymańskiego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa Kapitałowa