Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji na stronie polityki prywatności !

Rada Nadzorcza HUTY ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Gliwicach
wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji  Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach.


Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr 105 / VIII / 2018 Rady Nadzorczej  HUTY ŁABĘDY S.A. (dalej również jako „Spółka” o ile kontekst nie wymaga inaczej) z dnia 05.11.2018 r. w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji HUTY ŁABĘDY S.A. oraz ustalenia jego zasad i trybu.
Kandydatem/kandydatką:

1.  może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)    posiada wykształcenie wyższe uzyskane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b)    posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)    posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)    korzysta z pełni praw publicznych,
e)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
f)    nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

2.  nie może być osoba, która:

a)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A.,
e)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Zgłoszenie kandydata/kandydatki musi zawierać:

1)    życiorys ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego,
2)    list motywacyjny,
3)    odpisy dyplomu ukończenia szkoły wyższej, lub innego dokumentu  potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równoważnego,
4)    świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydata co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiadania co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
5)    oświadczenia zawierające w swej treści sformułowanie: „świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej i cywilnej oświadczam, że…”:

•    korzystam z pełni praw publicznych,
•    posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
•    nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych,
•    nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem  zatrudniony/zatrudniona
w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
•    nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
•    nie jestem zatrudniony/zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
•    nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej ani zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A.,
•    moja aktywność społeczna lub zawodowa  nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu,
•    wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego.

6)    w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku, oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721).
7)    Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie starsze niż wystawione
5 listopada 2018 roku.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się
w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany
do przedstawienia na żądanie Rady Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach” należy składać w terminie do dnia 5 grudnia 2018 roku osobiście do godziny 11.00 w siedzibie Spółki w Sekretariacie Prezesa Zarządu ul. Anny Jagiellonki 45, pokój nr 102. Za datę złożenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Spółki. Na kopercie zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko kandydata/kandydatki.
Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych
w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym mogą zostać odrzucone a zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
Podstawowe informacje o Spółce obejmujące: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Statut Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok kandydaci mogą uzyskać osobiście w siedzibie Spółki (Biuro Zarządu Spółki pok. 105 lub 106 tel. 32 234 72 29) w dni robocze
w godz. 08.00 - 11.00 od dnia następnego po publikacji niniejszego ogłoszenia do 4 grudnia 2018 roku.
Otwarcie zgłoszeń i sprawdzenie ofert pod względem formalnym nastąpi w dniu 5 grudnia 2018 roku.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniu 7 grudnia 2018 roku od godziny 11.00.
O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną z jednoczesnym przesłaniem ww. komunikatu SMS-em pod numer kontaktowy wskazany w zgłoszeniu. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu oceniana będzie w szczególności:

1)    wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka,
2)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
4)    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,
5)    wiedza w zakresie: planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością, analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,
6)    proponowana przez kandydata koncepcja pełnienia stanowiska,
7)    wiedza w zakresie nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania grup kapitałowych.

Jeżeli o stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Produkcji ubiega się kandydat będący dotychczas Członkiem Zarządu HUTY ŁABĘDY S.A., przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będzie strategia rozwoju Spółki a Rada Nadzorcza oceniając kandydata będzie brała pod uwagę dotychczasowy okres pełnienia funkcji w Zarządzie HUTY ŁABĘDY S.A. oraz osiągnięcia na zajmowanym stanowisku.
Spółka nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i wyłonienia kandydatów. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Z Wiceprezesem Zarządu ds. Handlu i Produkcji HUTY ŁABĘDY S.A. będzie zawarta umowa
o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Uprzejmie informujemy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO:

1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: HUTA ŁABĘDY SA ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice jako Spółka, na której rzecz jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne.
2) Nasze dane kontaktowe to: 44-109 Gliwice, ul. Anny Jagiellonki 45.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się korespondencyjnie na adres ADO (pkt powyżej).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. ADO posiada prawo gromadzenia danych, w zakresie wyrażonym w art. 221 § 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy. W myśl art. 18 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 19, 26 ust 2 pkt 2,4,5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ADO weryfikuje dodatkowe informacje o karalności i funkcjach pełnionych przez kandydatów na członków Zarządu Spółki.  Przesłanie danych wykraczających poza zakres wskazanego przepisu odbywa się na podstawie zgody. Prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez ADO, jest dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa.
6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Przesłanie zgłoszenia potwierdza zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a)    Uprawnione organy publiczne,
b)    Podmioty dostarczające korespondencję,
c)    Podmioty realizujące obsługę systemów informatycznych ADO,
d)    Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

8) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyłonienia kandydata do zatrudnienia. Jeżeli osoba, której dane dotyczą nie odbierze dokumentacji po zakończeniu rekrutacji, dane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b)    sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c)    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d)    przenoszenia danych,
e)    cofnięcia zgód,
f)    sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g)    usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).
10) Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Pobierz PDF 

Grupa Kapitałowa