Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji na stronie polityki prywatności !

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z całą treścią poniższej informacji.

Szanowni Państwo,
Zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798), w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji, od dnia 01.03.2021 r. :

 • dokumenty akcji straciły ważność. Aktualnie akcje mają formę zapisu cyfrowego w Rejestrze akcjonariuszy (dalej również jako: „Rejestr”). Dokumenty akcji nie są już papierem wartościowym i zachowują jedynie moc dowodową do dnia 28.02.2026 r. wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.
 • zgodnie z art. 343. § 1. wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do Rejestru.
 • jedynie Akcjonariusze, którzy zostali wpisani do Rejestru będą mogli korzystać z przysługujących im uprawnień z akcji np. prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu czy wypłaty dywidendy, a także zbyć lub nabyć akcje.
 1. Informacje podstawowe:
  Dematerializacja akcji to proces polegający na zamianie dotychczasowej formy papierowej akcji na zapis elektroniczny w tzw. Rejestrze akcjonariuszy.
  HUTA pięciokrotnie wzywała Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce poprzez ogłoszenia zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz informacje na stronie internetowej spółki.
  Rejestr akcjonariuszy HUTY od 01.03.2021 r. prowadzi TRIGON Dom Maklerski S.A. (dalej: TRIGON).
  TRIGON jako podmiot prowadzący Rejestr zapewnia Akcjonariuszom zdalny dostęp do informacji ujawnianych w Rejestrze. Warunkiem posiadania zdalnego dostępu jest podanie przez Akcjonariusza:
  • adresu email,
  • numeru telefonu komórkowego, na który akcjonariusz otrzyma kod aktywacyjny umożliwiający logowanie się do Rejestru (podobnie jak w systemach bankowości on – line).
  Brak podania adresu email i numeru telefonu uniemożliwi dostęp do systemu on – line. W takim przypadku, Akcjonariusz w celu uzyskania informacji z Rejestru będzie musiał zwracać się bezpośrednio do TRIGONA, który ma swoje biura w Krakowie, Częstochowie i Warszawie.
 2. W celu wpisania do Rejestru:
  • Akcjonariusz, będący jedynym właścicielem akcji zobowiązany jest do złożenia w HUCIE ŁABĘDY S.A.:
   1. dokumentu/ów akcji.
   2. podpisanego przez Akcjonariusza własnoręcznym podpisem „OŚWIADCZENIA AKCJONARIUSZA” zawierającego dane, które będą podlegały wpisowi do Rejestru.
    Plik do pobrania: „Oświadczenie akcjonariusza”.
  • Współwłaściciele akcji:
   W przypadku, gdy akcje stanowią współwłasność kilku osób, które wpisane są do księgi akcyjnej HUTY ŁABĘDY S.A., wszyscy współwłaściciele zobowiązani są do: W celu wpisania do Rejestru współwłaścicieli akcji, Wspólny przedstawiciel zobowiązany jest do złożenia w HUCIE ŁABĘDY S.A.:
   1. dokumentu/ów akcji,
   2. podpisanego przez współwłaścicieli akcji „OŚWIADCZENIA O WYBORZE WSPÓLNEGO PRZEDSTAWICIELA”,
   3. wypełnionego i podpisanego przez każdego ze współwłaścicieli lub wspólnego przedstawiciela „OŚWIADCZENIA AKCJONARIUSZA”.
    Plik do pobrania: „Oświadczenie akcjonariusza – współwłasność”.
   Brak przedłożenia HUCIE ŁABĘDY S.A. któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów uniemożliwi dokonanie wpisu do Rejestru.
 3. Informacje dodatkowe:
  1. Spadkobiercy – którzy chcą być wpisani do Rejestru akcjonariuszy zobowiązani są do przedłożenia, włącznie z oświadczeniem akcjonariusza, dokumentów potwierdzających nabycie praw do akcji (np. orzeczenie sądu o podziale spadku).
  2. W przypadku gdy po zmarłym akcjonariuszu dziedziczy osoba niepełnoletnia, opiekun prawny będzie zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w Spółce. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny.
  3. Ochrona danych osobowych - Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez HUTĘ ŁABĘDY S.A. oraz TRIGON zgodnie z klauzulami przetwarzania danych osobowych zamieszczonymi na stronie internetowej HUTY ŁABĘDY S.A.
   Link do klauzuli RODO
  4. Utrata/zagubienie dokumentu akcji – w przypadku utraty/zagubienia dokumentu akcji, akcjonariusz zobowiązany jest do uzyskania sądowego postanowienia o umorzeniu dokumentu akcji, zgodnie z Dekretem z 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz.U. 1947 nr 5 poz. 20). Wniosek o umorzenie dokumentu wnosi się do Sądu Rejonowego w Gliwicach.
 4. Godziny i miejsce przyjmowania Akcjonariuszy:
  Akcje wraz z „Oświadczeniami Akcjonariuszy” będą przyjmowane w pokoju 106 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 07.30 do 14.00.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 234 72 53

Ważne Informacje


Grupa Kapitałowa